7257 | نوشته طنز

خدا رو شکر زمان شاه اینترنت نبود، وگرنه بابابزرگامون میگفتن یادش بخیر زمان شاه اینترنت با سرعت خداتا میدادن دوزار:)


آقای مدیردوشنبه ,۱۰ تیر , ۱۳۹۲ بازدید : بدون نظر نوشته طنز